เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » รวมข่าวครู ข่าวทั่วไป » องค์กรครูทั่วประเทศ ขอถอดถอนประธานคณะกรรมการการ กพฐ.และประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (กมว.)

องค์กรครูทั่วประเทศ ขอถอดถอนประธานคณะกรรมการการ กพฐ.และประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (กมว.)

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 21 เม.ย. 2564 06:45:57 น. เข้าชม 166344 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
องค์กรครูทั่วประเทศ ขอถอดถอนประธานคณะกรรมการการ กพฐ.และประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (กมว.)
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : รวมข่าวครู ข่าวทั่วไป ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
องค์กรครูทั่วประเทศ ขอถอดถอนประธานคณะกรรมการการ กพฐ.และประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (กมว.)
ผู้สื่อข่าวรายงงาน ว่าในโลกโชเชียลกลุ่มไลน์ในวงการศึกษาในจังหวัดแพร่ ได้มีการส่งต่อกัน ส่งแถลงการณ์เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย (ค.อ.ท.) ฉบับที่ 2/2564เรื่อง ขอเรียกร้องให้นายเอกชัย กี่สุขพันธ์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงงาน ว่าในโลกโชเชียลกลุ่มไลน์ในวงการศึกษาในจังหวัดแพร่ ได้มีการส่งต่อกัน ส่งแถลงการณ์เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย (ค.อ.ท.) ฉบับที่ 2/2564เรื่อง ขอเรียกร้องให้นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (กมว.) ลาออกจากทุกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพครู มีใจความว่า

ตามที่นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา(กมว. ได้สื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ความว่า "ครูไม่ใช่วิชาชีพชั้นสูง แต่ครูเป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง จึงต้องกำกับด้วยใบประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู " การแสดงทัศนะดังกล่าวของนายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ในประเด็นเรื่อง "ครูไม่ใช่วิชาชีพชั้นสูง" นั้น เป็นการกระทำที่มีเจตนาให้วิซาชีพครูด้อยค่าลง เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่มีหลักวิชาอ้างอิง ทั้งๆ ที่ความเป็นวิชาชีพชั้นสูงนั้นได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายการศึกษาหลายฉบับ และเป็นไปตามองค์ประกอบทางวิชาการว่าด้วยความเป็นวิชาชีพชั้นสูงซึ่งมีหลักการว่า เป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่สังคม เป็นวิชาชีพที่จะต้องได้เรียนรู้เป็นระยะเวลานาน เป็นวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นขอบเขตแห่งความประพฤติ เป็นวิชาชีพที่ใช้ปัญญาอย่างมากในการประกอบอาชีพ เป็นวิชาชีพที่มีความอิสระในการประกอบอาชีพ มีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการตามสาระสำคัญแห่งวิชาชีพ ทั้งทางด้านเทคนิควิธีและกระบวนการให้สอดคล้องกันและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการหรือสังคมได้โดยไม่มีข้อจำกัด เป็นวิชาชีพที่มีฐานะทางสังคมอยู่ในระดับสูง ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เป็นวิชาชีพที่มีสถาบันของตนเองเพื่อควบคุม ส่งเสริม พัฒนา สร้างสรรค์สาระแห่งวิชาชีพ ตลอดจนเกียรติศักดิ์ศรีของวิชาชีพและบุคคลในวิชาชีพโดยที่วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีองค์ประกอบครบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงได้รับการยกย่องมาช้านานหลายสิบปีแล้ว ทั้งจากสังคมทางวิชาการและจากที่ได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายการศึกษาอีกหลายฉบับ

องค์กรครูทั่วประเทศ ขอถอดถอนประธานคณะกรรมการการ กพฐ.และประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (กมว.)

องค์กรครูทั่วประเทศ ขอถอดถอนประธานคณะกรรมการการ กพฐ.และประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (กมว.)

นอกจากนี้การที่นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "ครูเป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง จึงต้องกำกับด้วยใบประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู" นั้นเห็นว่าการกล่าวเช่นนี้เป็นการกล่าวที่มิได้มีเจตนายกย่องผู้ประกอบวิชาชีพครูในประเด็นเรื่องการมีความรับผิดชอบสูง แต่เป็นการดูแคลนเสมือนหนึ่งว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมจึงต้องถูกกำกับด้วยใบประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความคิดเห็นของนายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ซึ่งเป็นถึงประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและยังเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา(กมว.) ควรจะมีพื้นฐานจากเหตุและผล อ้างอิงผลงานทางวิชาการหรือการวิจัย แต่กลับแสดงความเห็นตามอารมณ์และตามทัศนคติของตนที่เป็นลบต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู ทั้งๆ ที่ตนเองเจริญเติบโตในหน้าที่การงานจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ที่สำคัญคือบ่อยครั้งที่นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ได้ดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในทางวิชาชีพครูโดยมิได้เคยสอบถามสดับตรับฟังความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพครูมีการดำเนินการตามความคิดของตนจนสร้างความอึดอัดใจให้ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้การที่นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา(กมว.) นั้น ก็มิได้มาจากความสามารถหรือมาจากการยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพครูแต่อย่างใด แต่มาจากอำนาจของคณะปฏิวัติ อีกทั้งนายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีความชำนาญดังนั้นเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย(ค.อ.ท.) ซึ่งประกอบด้วยสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย (ส. บ.ม.ท.) สหภาพครูแห่งชาติ (ส.ค.ช.ชมรมผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย(ช.ผอ.สพท.) สมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.พท.)และองค์กรเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ จึงขอเรียกร้องให้นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ลาออกจากทุกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพครูและหากไม่ลาออก ก็จะเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งประเทศไทยเข้าชื่อเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถอดถอนนายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ให้พ้นจากทุกหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและแต่งตั้งบุคคลที่เคยปฏิบัติหน้าที่ครู มีความรู้ความสามารถให้มาปฏิบัติหน้าที่แทนนายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ต่อไปจึงแถลงการณ์มาเพื่อโปรดทราบ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย(ค.อ.ท.)19เมษายน 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากองค์กรวิชาชีพครูครูไทย ยังได้ทำหนังสือ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ถอดถอนนายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ออกจากทุกหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ รวมข่าวครู ข่าวทั่วไป


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : รวมข่าวครู ข่าวทั่วไป

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook