เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน » การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรม ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรม ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์โดย : py_sa เมื่อ 24 ส.ค. 2563 12:08:29 น. เข้าชม 166330 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรม  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรม ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรม ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่องการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรม  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย             นางภัควลัญชณ์  อุปฐาก

ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา     โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

ปีที่ทำการวิจัย   2562

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) หาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนเรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 2 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด 3) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 แผน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด จำนวน 50 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพ E1/E2  หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test (Dependent Sample) และ t-test (lndependent Samples) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เชื่อมโยงการพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด พบว่า ครูส่วนมากยังขาดการสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพในการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยเฉพาะการคิดอย่างพินิจพิเคราะห์ คิดหาเหตุผล แยกแยะข้อเท็จจริง และการพิจารณาคุณค่าของเรื่องที่อ่าน อีกทั้งชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ส่วนมากยังมีความสามารถพื้นฐานการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดในระดับพอใช้ และต้องการพัฒนาให้มีความสามารถด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก โดยให้มีการพัฒนาแบบฝึกที่มีกิจกรรมหลากหลาย เนื้อหาใกล้ตัวนักเรียน รูปเล่มมีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม ควรฝึกจากง่ายไปหายาก และเน้นการฝึกแบบกลุ่ม

2. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 86.68/83.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด ประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

          4. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่าเท่ากับ 0.6924 ซึ่งแสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6924 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.24

          5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ การจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook