เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน » การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์โดย : Nit190236 เมื่อ 5 ก.พ. 2560 09:27:04 น. เข้าชม 166331 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลงานวิชาการ

ชื่อผู้ศึกษา             นางสาวนิตยา  โคตรนารา

สถานศึกษา          โรงเรียนประทาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ศึกษา               2558

 

บทคัดย่อ

                                การศึกษาการพัฒนาของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพ  80/80  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก

ทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วย

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและ

ร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 / โรงเรียนประทาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  44 คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random 

Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 

โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ทั้งหมดจำนวน  ชุด  2)  หน่วยการ

เรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  จำนวน  หน่วย  เรื่อง  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ  ตัวเลือก  จำนวน  ชุด  ทั้งหมด  30  ข้อ  และ  4)  แบบสอบถามวัดความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  15  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพ

ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ตามเกณฑ์  80 / 80  คำนวณจากสูตร  E1 / E2  , หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก

ทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  2  จากคะแนนสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน  (E.I.)  การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง

อัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จากคะแนน

สอบก่อนเรียนและหลังเรียนใช้การทดสอบค่าที   (t – test  แบบ  Dependent) และการวัดความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จากคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย ()

ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (S.D.)

                   ผลการศึกษาพบว่า

1.        แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค

STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้น  มีจำนวน  9  ชุด  ได้ผ่านขั้นตอนการหาประสิทธิภาพตามขั้นตอน   จนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  84.09/83.71  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ที่  80/80 

2.             ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  .6610  หรือคิดเป็นร้อยละ  66.10  แสดงว่านักเรียน   ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  มีความก้าวหน้าร้อยละ  66.10

3.        นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

4.        นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  ()  เท่ากับ  4.46  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เท่ากับ  0.50 

                   โดยสรุป การพัฒนาของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook