เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ

สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 12 มิ.ย. 2563 03:01:52 น. เข้าชม 166371 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ข่าวการศึกษา ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ
การประเมินความพร้อมสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๑๓ (ตามคิวอาร์โค้ด ท้ายจดหมาย) และแจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานสถานศึกษาในสังกัด

สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมตัวอย่างหนังสือรับรองฯ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มนับเวลา เรียนตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทํา “แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)” โดยพิจารณาสาระสําคัญจาก “คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และปรับเพิ่มข้อมูลและเนื้อหา ที่จําเป็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมด้วยแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาและ นักเรียนในลักษณะออนไลน์ และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๑๓ (ตามคิวอาร์โค้ด ท้ายจดหมาย) และแจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

๑. ให้สถานศึกษาดําเนินการประเมินตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบประเมินสําหรับสถานศึกษาที่แนบ โดยผลการประเมินจําแนกไว้ ดังนี้ สีเขียว หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด สีแดง หมายถึง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด

๒. กรณีสถานศึกษาดําเนินการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองขึ้นไปให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาในข้อ ๔) ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) ทราบและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเสนอต่อ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

๓. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน

๕. ให้นักเรียนดําเนินการประเมินตนเอง

ทั้งนี้ สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ความพร้อมสถานศึกษา เพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. หนังสือรับรองผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแบบรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอต่อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (สําหรับขั้นตอนที่ ๒)

๒. แบบแจ้งผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (สําหรับขั้นตอนที่ ๓)

สําหรับการดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจําจังหวัด และสํานักงานเขตเทศบาล

 

ดาวน์โหลดเอกสาร


ขอบคุณที่มา https://www.kruachieve.com/ข่าวการศึกษา☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ข่าวการศึกษา


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook