เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2564 ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาทบทวนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ด้วยความกังวลและห่วงใยของประชาชนต่อวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่อาจจะยังไม่อยู่ในห้วงเวลาที่ปลอดภัยหรือไม่ ประกอบกับควรทิ้งระยะเวลาห่างออกไปสักระยะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยเมื่อเกิดการแพร่ระบาดในห้วงเวลาก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดไม่รุนแรงมากเท่าปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันได้มีผู้ติดเชื้อเมื่อเทียบกับห้วงเวลาดังกล่าว มีจำนวนที่มากกว่า ประกอบกับการดำเนินการให้ได้รับวัคซีนที่ต้องอาศัยระยะเวลาตามเงื่อนไขหรือองค์ประกอบทางการแพทย์เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน ยิ่งกว่านั้น โรคข้างต้นยังอาจมีวิวัฒนาการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงหรือไม่ แม้จะได้รับวัคซีนไปแล้ว โดยจากการสอบถามทางออนไลน์ในชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และมีผู้แชร์ออกไป ซึ่งได้รับการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เห็นว่าควรเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปจำนวน 1,023 ราย คิดเป็น 98.55 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าไม่ควรเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปเพราะกระทบต่อการเรียน จำนวน 15 รายคิดเป็น 1.45 เปอร์เซ็นต์(ที่มาของการสำรวจ: https://mobile.facebook.com/questions.php?question_id=5537770079627270&_rdc=1&_rdr                  

11111

11111

ดังนั้น ชมรมฯ จึงแถลงการณ์มาเพื่อขอท่านได้โปรดพิจารณาทบทวนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564อีกครั้ง เพื่อให้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปสักระยะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยสำหรับครู นักเรียนและผู้ปกครอง

ไกรทอง กล้าแข็ง

ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์

ชมรมครูฯ ออกแถลงการณ์ ขอเลื่อนเปิดเทอม กรณีโควิด