เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ตำแหน่งงานว่าง » ด่วนที่สุด! สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กว่า 4,ุ600 อัตรา ในเดือน พ.ย. 2560

ด่วนที่สุด! สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กว่า 4,ุ600 อัตรา ในเดือน พ.ย. 2560

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 18 ต.ค. 2560 15:40:36 น. เข้าชม 77836 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
ด่วนที่สุด! สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กว่า 4,ุ600 อัตรา ในเดือน พ.ย. 2560 ☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

หมวดหมู่ : ตำแหน่งงานว่าง

แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ด่วนที่สุด! สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กว่า 4,ุ600 อัตรา ในเดือน พ.ย. 2560

ด่วนที่สุด! สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กว่า 4,600 อัตรา ในเดือน พ.ย. 2560

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินเพื่อสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในส่วนกลาง (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน โดยมีตำแหน่งที่จะจัดสอบดังนี้


1. สอบคัดเลือก ผอ.สพท.
ช่วงเวลา พ.ย.60-มี.ค.60
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ค.ศ.


2. สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
ช่วงเวลา พ.ย.-ธ.ค. 60
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


3. สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์
ช่วงเวลา ธ.ค. 60-ม.ค.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


4. สอบคัดเลือก ผอ.รร./รอง ผอ.รร.
ช่วงเวลา ม.ค.-มี.ค.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


5. สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
ช่วงเวลา ก.พ.-มี.ค.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


6. สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย รอบทั่วไป เดือนเมษายน 2561
ช่วงเวลา มี.ค.-พ.ค.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


7. สอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในส่วนกลาง สังกัด สพฐ.
ช่วงเวลา ก.พ.-มิ.ย.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ส.พ.ฐ.


8. สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
ช่วงเวลา พ.ค.-ส.ค.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


9. สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท.
ช่วงเวลา พ.ค.-ก.ย.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ส.พ.ฐ.
สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  4,990 อัตรา 

สำหรับตำแหน่งว่างที่จะใช้สอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนั้นจะได้รับจัดสรร 25 % ของอัตราว่างที่ได้รับจัดสรร ซึ่งในปีนี้ สพฐ.ได้รับจัดตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19,962 อัตรา และจะนำมาเปิดสอบบรรจุได้ประมาณ 4,990 อัตรา (โดยจากข่าวที่ปรากฎก่อนหน้านี้จะเปิดสอบ 4653 อัตรา)

ซึ่งผู้ที่จะสามารถเข้าสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษได้นั้น ต้องเป็นพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่จ้างโดยเงินงบประมาณหรือรายได้สถานศึกษา ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาในสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี  ซึ่งจะนับถึงวันสุดท้ายที่สมัคร และจะต้องมีหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ครับ

๑ ใบสมัครตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ


๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ


๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชาเอก พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ


๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อใช้ในการสมัครคัดเลือก ให้ใช้หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ (๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (๒) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ยังไม่หมดอายุ)
ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ


๕ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีไม่สามารถนำทะเบียนบ้านฉบับจริงไปแสดงได้ ให้ดำเนินการไปติดต่อขอคัดลอกทะเบียนบ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต (ในกรุงเทพมหานคร) หรือเทศบาลใดก็ได้นำไปใช้แทน ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖๐ วัน)


๖ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ


๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป


๘ ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ (ควรขอจากโรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งแพทย์ได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรมซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้


(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๒) วัณโรคในระยะติดต่อ
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง


๙ แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดและสำเนาคำสั่งหรือสำเนาสัญญาจ้างของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น (โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันรับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ


๑๐ หนังสือรับรองของโรงเรียนกรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.๒๕๔๖ หรือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑) 


๑๑ แบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัด สำหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด (ตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ) จำนวน ๓ เล่ม


๑๒ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ข้อ ๙) (ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันกำกับ) จำนวน ๑ ชุด


๑๓ ตารางสอนในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ


๑๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ


*หากผู้สมัครคัดเลือกขาดหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

** อย่างไรก็ดีให้ท่านตรวจสอบกับประกาศของแต่ละ กศจ. อีกครั้งเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับ **


ที่มา : พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2560 (ประจำวันที่ 18 ต.ค 60)

Loading the player...

แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ตำแหน่งงานว่าง


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ตำแหน่งงานว่าง

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

facebook