เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ตำแหน่งงานว่าง » ด่วนที่สุด! สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กว่า 4,ุ600 อัตรา ในเดือน พ.ย. 2560

ด่วนที่สุด! สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กว่า 4,ุ600 อัตรา ในเดือน พ.ย. 2560

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 18 ต.ค. 2560 15:40:36 น. เข้าชม 166518 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
ด่วนที่สุด! สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กว่า 4,ุ600 อัตรา ในเดือน พ.ย. 2560
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ตำแหน่งงานว่าง ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
ด่วนที่สุด! สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กว่า 4,ุ600 อัตรา ในเดือน พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด! สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กว่า 4,ุ600 อัตรา ในเดือน พ.ย. 2560

ด่วนที่สุด! สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย กว่า 4,600 อัตรา ในเดือน พ.ย. 2560

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินเพื่อสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในส่วนกลาง (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน โดยมีตำแหน่งที่จะจัดสอบดังนี้


1. สอบคัดเลือก ผอ.สพท.
ช่วงเวลา พ.ย.60-มี.ค.60
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ค.ศ.


2. สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
ช่วงเวลา พ.ย.-ธ.ค. 60
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


3. สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์
ช่วงเวลา ธ.ค. 60-ม.ค.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


4. สอบคัดเลือก ผอ.รร./รอง ผอ.รร.
ช่วงเวลา ม.ค.-มี.ค.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


5. สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
ช่วงเวลา ก.พ.-มี.ค.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


6. สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย รอบทั่วไป เดือนเมษายน 2561
ช่วงเวลา มี.ค.-พ.ค.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


7. สอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในส่วนกลาง สังกัด สพฐ.
ช่วงเวลา ก.พ.-มิ.ย.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ส.พ.ฐ.


8. สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
ช่วงเวลา พ.ค.-ส.ค.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ก.ศ.จ.


9. สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท.
ช่วงเวลา พ.ค.-ก.ย.61
หน่วยงานที่จัดสอบ ส.พ.ฐ.
สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  4,990 อัตรา 

สำหรับตำแหน่งว่างที่จะใช้สอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนั้นจะได้รับจัดสรร 25 % ของอัตราว่างที่ได้รับจัดสรร ซึ่งในปีนี้ สพฐ.ได้รับจัดตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19,962 อัตรา และจะนำมาเปิดสอบบรรจุได้ประมาณ 4,990 อัตรา (โดยจากข่าวที่ปรากฎก่อนหน้านี้จะเปิดสอบ 4653 อัตรา)

ซึ่งผู้ที่จะสามารถเข้าสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษได้นั้น ต้องเป็นพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่จ้างโดยเงินงบประมาณหรือรายได้สถานศึกษา ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาในสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี  ซึ่งจะนับถึงวันสุดท้ายที่สมัคร และจะต้องมีหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ครับ

๑ ใบสมัครตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ


๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ


๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชาเอก พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ


๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อใช้ในการสมัครคัดเลือก ให้ใช้หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ (๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (๒) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ยังไม่หมดอายุ)
ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ


๕ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีไม่สามารถนำทะเบียนบ้านฉบับจริงไปแสดงได้ ให้ดำเนินการไปติดต่อขอคัดลอกทะเบียนบ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต (ในกรุงเทพมหานคร) หรือเทศบาลใดก็ได้นำไปใช้แทน ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖๐ วัน)


๖ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ


๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป


๘ ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ (ควรขอจากโรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งแพทย์ได้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรมซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้


(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๒) วัณโรคในระยะติดต่อ
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง


๙ แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดและสำเนาคำสั่งหรือสำเนาสัญญาจ้างของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น (โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันรับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ


๑๐ หนังสือรับรองของโรงเรียนกรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.๒๕๔๖ หรือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑) 


๑๑ แบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัด สำหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด (ตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ) จำนวน ๓ เล่ม


๑๒ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ข้อ ๙) (ใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันกำกับ) จำนวน ๑ ชุด


๑๓ ตารางสอนในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ


๑๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ


*หากผู้สมัครคัดเลือกขาดหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

** อย่างไรก็ดีให้ท่านตรวจสอบกับประกาศของแต่ละ กศจ. อีกครั้งเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับ **


ที่มา : พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2560 (ประจำวันที่ 18 ต.ค 60)

Loading the player...


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ตำแหน่งงานว่าง


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ตำแหน่งงานว่าง

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook