เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัย

คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัย

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 28 ธ.ค. 2559 14:12:41 น. เข้าชม 166277 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัย
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ข่าวการศึกษา ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัย
คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัย

คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัยและผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560

สามารถส่งรูปเล่มผลงาน ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานตามที่คุรุสภากำหนด ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ
 คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัย
และผลงาน
 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560

ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชนส่งผลงานวิจัยและผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560

การคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560

คุรุสภาตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการวิจัยในรูปแบบต่างๆ จึงจัดให้มีเวทีทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยอย่างทั่วถึงในวงกว้าง สามารถนำผลงานวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำเสนอในเวทีระดับอาเซียน

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร โดยผู้มีสิทธิส่งผลงานวิจัย ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ ลักษณะของผลงานวิจัย จะต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพทางการศึกษา และเป็นงานวิจัยที่พัฒนางานในหน้าที่ของผู้วิจัย ซึ่งประเภทรางวัลผลงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย

เกณฑ์การพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย และคุณภาพของรายงานวิจัย

ข้อกำหนดการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย ประกอบด้วย เป็นผลงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จในระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2560 ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นผลงานที่ได้รับอนุมัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการหรือเลื่อนวิทยฐานะ ไม่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภามาก่อน เว้นแต่เป็นงานวิจัยที่มีการพัฒนาต่อยอด ไม่เป็นผลงานที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยคนอื่น ไม่เป็นผลงานวิจัยที่ทำเป็นทีม ส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 เรื่อง และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ โดยผลงานที่ได้ผ่านการคัดสรรจะได้นำเสนอผลงานในเวทีประชุมทางวิชาการของคุรุสภา เพื่อรับรางวัล “ผลงานวิจัยระดับประเทศ”

การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560

การคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งของรัฐและเอกชน ได้ให้ความสำคัญและตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง

โดยสถานศึกษาทุกสังกัดสามารถส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่งจากประเภทของนวัตกรรม จำนวน 8 ด้าน ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้  ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital For Learning) ด้านการวัดและประเมินผล  ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา และด้านจิตวิทยา รางวัลแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ผลงานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย

ข้อกำหนดการพิจารณาคัดสรรผลงาน ต้องเป็นผลงานที่สถานศึกษาสร้างสรรค์ขึ้น ไม่เป็นผลงานที่เป็นความร่วมมือ ร่วมวิจัย หรือเป็นความคิดที่ริเริ่มที่มาจากหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบ นร.1 และ นร.2 (ถ้ามี) และสถานศึกษาสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน ให้แนบแบบอิงเกณฑ์ ประกอบด้วย คุณภาพผลงานที่เป็นมิติคุณภาพ น้ำหนักคะแนน และตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจาก คุณค่าทางวิชาการ ประโยชน์ของนวัตกรรม ลักษณะของผลงาน การมีส่วนร่วม การนำเสนอ และจำแนกการประเมินคุณภาพผลงาน

วิธีการประเมินคุณภาพผลงาน  มีวิธีการประเมิน 2 รอบ ดังนี้ รอบแรก คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําปี ๒๕๕๘ ตรวจและประเมินเพื่อคัดกรองผลงานจากเล่มเอกสาร และ CD ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ที่คุรุสภากําหนด รอบตัดสิน คณะกรรมการฯ ตรวจและประเมินผลงานที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกอีกครั้ง โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของสถานศึกษา ในเวทีประชุมทางวิชาการของคุรุสภา

          ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานวิจัย และผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สามารถส่งรูปเล่มผลงาน ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานตามที่คุรุสภากำหนด ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ (หน้าซองเอกสารระบุข้อความว่า ส่งผลวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2560” หรือ “ส่งผลงานวิจัยงาน  หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําปี 2560 การส่งผลงานทางไปรษณีย์วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร 0 2280 6366 หรือเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

คลิกที่นี่
        ประกาศการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" 2560

      ประกาศรับสมัครการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 2560

ไฟล์แนบขนาดไฟล์จำนวนการดาวน์โหลดวันที่ทำรายการดาวน์โหลดดูออนไลน์

poster งานวิจัยและหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม.jpg

5 MB028 ธันวาคม 2559คลิกเพื่อดาวน์โหลด

☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ข่าวการศึกษา


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook