วันนี้14กันยายน 2563  เวลา 10.30 น. ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ รมว.การท่องเที่ยวฯเพื่อขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อ 35 ผู้บริหารทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้รวมกลุ่มกันเดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค.2563 เพื่อคัดค้านรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาตามกฎหมาย ที่จะต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งปรากฎเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนทั่วไปนั้น

ทั้งนี้เป็นที่น่าสงสัยว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ยังไม่มีการแจ้งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อสาธารณะ ฉะนั้นรายชื่อที่กลุ่ม 35 ผู้บริหารฯดังกล่าวนำมาคัดค้านและเผยแพร่ตามสื่อนั้น คณะที่มายื่นหนังสือจะล่วงรู้ได้อย่างไรว่าคณะกรรมการสรรหาฯคัดสรรชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งยังอยู่ในชั้นความลับ ยังไม่เปิดเปิดเผยต่อสาธารณะแต่อย่างใด การนำรายชื่อบุคคลต่างๆมาเปิดเผยย่อมเข้าข่ายความผิดตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ประกอบตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544 ได้

อีกทั้งในวันดังกล่าวมีบุคคลหลายคนได้ทำเรื่องขออนุมัติเพื่อเดินทางไปร่วมพิธีเปิดอาคารโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาฯ วิทยาเขตยะลา แต่เหตุใดจึงปรากฎรวมกลุ่มกันเดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันเดียวกันกับการขอไปราชการที่จังหวัดยะลาได้


พฤติการณ์และการกระทำของ 35 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดังกล่าว อาจมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547  และเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561  เนื่องจากนำเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อันมิได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของทางราชการแต่อย่างใด

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้นำความมายื่นร้องเรียนต่อ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเอาผิด 35 ผู้บริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติทั้งหมด ที่ได้รวมกลุ่มกันเดินทางมายื่นหนังสือที่กระทรวงฯเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งขอให้สั่งการให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ เร่งเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและรับรองต่อไป เพื่อให้งานการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด