เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » เอกสารประจำชั้น แบบฟอร์มต่างๆ » เอกสารธรุการ เอกสารประจำชั้นเรียน ต่างๆ ดาวน์โหลดฟรี

เอกสารธรุการ เอกสารประจำชั้นเรียน ต่างๆ ดาวน์โหลดฟรี

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 5 ต.ค. 2559 03:04:59 น. เข้าชม 166931 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
เอกสารธรุการ เอกสารประจำชั้นเรียน ต่างๆ ดาวน์โหลดฟรี
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : เอกสารประจำชั้น แบบฟอร์มต่างๆ ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
เอกสารธรุการ เอกสารประจำชั้นเรียน ต่างๆ ดาวน์โหลดฟรี
เอกสารธรุการ เอกสารประจำชั้นเรียน ต่างๆ ดาวน์โหลดฟรี

ห้องพักครูดอตคอม (Hongpakkroo.com) ขอนำเสนอ

ดาวน์โหลดฟรี เอกสารธรุการ เอกสารประจำชั้นเรียน ต่างๆ

สมุดบันทึกความดี।doc 

วิเคราะห์ผู้เรียน.doc 
ร่องรอยการประเมิน.doc 
หลักฐานการจ่ายเครื่องเขียน เสื้อผ้า.doc 
หลักฐานการยืมหนังสือเรียนจากห้องสมุด.doc 
แบบทดสอบการเขียน.doc 
แบบทดสอบการอ่าน.doc 
แบบคำขอร้องย้ายแบบสมบูรณ์.doc 
รายงานการใช้แหล่งการเรียนรู้.doc 
บันทึกเสนอ.doc 
บันทึกการใช้แผนการสอน.doc 
บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา.doc 
บันทึกการแนะแนวนักเรียน – การศึกษาเป็นรายกรณี.doc 
บันทึกการให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน.doc 
บันทึกความบกพร่องทางคณิตศาสตร์.doc 
บันทึกเวรประจำวันของนักเรียน.doc 
บันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา.doc 
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน.doc 
แบบบันทึกการส่งงาน.doc 
แบบสอบถามผู้ปกครอง.doc 
แบบสรุปโครงการ ปี.doc 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน.doc 
แบบสำรวจปัญหาการเรียนของนักเรียน.doc 
แบบส่งเสริมการอ่าน.doc 
ใบประเมินของผู้สอน (หลังจากงานสำเร็จ).doc 
แบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับครู.doc 
แบบเก็บประวัติส่วนตัวนักเรียน.doc 
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน.doc 
แบบฟอร์มสรุปการเยี่ยมบ้าน.doc 
แบบประเมินการเขียน.doc 
แบบบันทึกโครงการ “วางทุกงาน อ่านทุกคน”.doc 
แบบบันทึกการเยี่ยมห้องเรียน.doc 
แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม.doc 
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์.doc 
แบบฝึกหัดภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ.doc 
แบบประเมินทักษธการเขียน.doc 
บันทึกการเสียสละ.doc 
บันทึกการเผยแพร่เอกสาร.doc 
ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.doc 
ทะเบียนประกวดแข่งขันทางวิชาการ.doc 
ทะเบียนนักเรียนเก่ง อ่อน.doc 
ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย.doc 
ทะเบียนผลิตสื่อและอุปกรณ์.doc 
ทะเบียนสื่อ อุปกรณ์.doc .
ทะเบียนภาษาอังกฤษวันละคำ.doc 
ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล.doc 
ทะเบียนนักเรียนดีเด่น.doc 
ทะเบียนความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน.doc .
กิจกรรมเสนอแนะ.doc .
การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงานศิลปะ.doc .
ทะเบียนการอบรมนักเรียน.doc 
ทะเบียนการเป็นวิทยากร.doc 
ทะเบียนกิจกรรมประจำปี.doc

 
ทะเบียนกิจกกรมนอกเวลาเรียน।doc 
ทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน.doc 
ทะเบียนเกีรติบัตร.doc 
บันทึกการประชุม.doc 
บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน.doc 
บันทึกการบริจาคเงินเพื่อส่วนรวม.doc 
แบบบันทึกการอ่าน การเขียน.doc 
แบบบันทึกการเขียนตามคำบอก.doc 
แบบบันทึกการอบรมนักเรียน.doc 
แบบบันทึกการฝากเงิน.xls 
แบบขอ กพ 7.doc 
แบบบันทึกการนิเทศ.doc 
แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้.doc 
แบบบันทึกนักเรียนเก่ง อ่อน.doc 
แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านและการเขียน.doc 
แผนปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.doc 
แบบสรุปการตรวจสุขภาพของนักเรียน.doc 
แบบฟอร์มการคัดลายมือ.doc 
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์.doc 
เอกสารอนุมัติเบิก รร สำรอง.doc 
เบิกชดเชย.doc 
บันทึกความดี.doc 
รายงานโครงการ - กิจกรรม.doc 
ทะเบียนสื่อ.doc 
ตรวจสอบพัสดุ.pdf 
คำสั่ง มอบหมายงาน.doc 
รายงานโครงการ-งบประมาณ.doc 
สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์.doc 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน.doc 
เงินนอกงบประมาณ.doc 
หนังสือนำส่งย้ายนักเรียน.doc 
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน.doc 
สมุดบันทึกความดี.doc 
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน.doc
 

แบบบันทึกสุขภาพอนามัย

แบบประเมินพัฒนาการทางภาษาตามแนวสมดุลภาษา

แบบบันทึกกิจกรรมการเล่าข่าว

สื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

แบบประเมินผลการจัดประสบการณ์

แบบรายงานน้ำหนักส่วนสูงต่ำเกณฑ์

แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน

แบบบันทึกการแปรงฟัน

แบบบันทึกการดื่มนม

แบบบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลระดับปฐมวัย

แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย


ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารประจำชั้นเรียนสำหรับคุณครู
 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่

หรือ

ดาวน์โหลดที่ละไฟล์ที่นี่


แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับคุณครู

การวิเคราะห์ผู้เรียน 
 SARครู
 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง(Scoring Rubrics)
ทะเบียนการใช้สื่อ
แบบฟอร์มตัวอย่าง storyboard
 บัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรฯ(2551)
แบบขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(7100)  แบบ 7105
ขอมีบัตรประจำตัวฯ  คำแนะนำประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทะเบียนการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
แบบฟอร์มขอแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน(แก้ 0 )    แบบคำขอแก้ ร, 0
ทะเบียนการเป็นวิทยากร
รายชื่อนักเรียนขออนุญาตไปร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาเวลาราชการ
ทะเบียนครุภัณฑ์
แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปนอกสถานศึกษา( 1 ) แบบขออนุญาตผู้ปกครอง( 2 )
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน   
บค.9(การรายงานการรับนักเรียน)     ตัวอย่างบล๊อค ป.พ.1
ทะเบียนนักเรียนเก่ง – อ่อน  บค.13(แจ้งผู้ปกครองนักเรียนขาดเรียน)
บค.19-20(ส่งนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน-คำร้อง)
ทะเบียนการผลิตสื่อและอุปกรณ์   แบบฟอร์ม  บค.ต่างๆ   แบบ บค.21 (ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน)
บัญชีวัสดุ แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน     ใบสำคัญเบิกเงิน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำของครู   บันทึกหลังสอน    บันทึกการสอนซ่อมเสริม
 บันทึกการให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมงาน บันทีกการสอนแทน  บันทึกการสั่งงาน
 บันทึกการเสียสละเวลาให้กับราชการ
แบบคำร้องขอย้าย   แบบคำร้องขอย้าย(2)       แบบบันทึกคุณงามความดี
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน       แบบแสดงความคิดเห็นนักเรียนต่อครู
เบิกสวัสดิการศึกษาบุตร    ใบเบิกวัสดุ       ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบลา.pdf    ใบลา.doc   ทะเบียนครู(student2544)
ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการ     แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(obec_smis)
แบบเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน1     หนังสือรับรอง  แบบเก็บข้อมูลโรงเรียน(SMIS)
หนังสือรับรองความประพฤติ      แบบแจ้งผู้ปกครองนักเรียน(ยึดของ)     ใบลานักเรียน
หนังสือรับรองบุคคล  ตัวอย่างรายงานการเข้ารับอบรมสัมมนา
แบบประเมินผลโครงการ     การประเมินผลโครงการ     แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการ-กิจกรรม  
แบบประเมินโครงการ

เอกสาร Download ฝ่ายวิชาการ
 
  แบบรายงานประวัติและผลงาน เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล “เชิดชูครูสอนดี” [Download] 
  กำหนดการสอนและแผนการวัดประเมินผล [Download]
  ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 /2556 [รายละเอียด]
  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน [Download]
  แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน [Download]
  แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต [Download]
  Exam Title Format [รายละเอียด]
  แบบฟอร์มหัวข้อสอบ [รายละเอียด]
  แบบฟอร์มสมุดเก็บคะแนน ปพ.5 [คำอธิบาย  ปพ.5]  [ตารางคะแนนและแบบบันทึกความดี]  [ปก]
  แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้  [Download]
  แบบตรวจแผนการเรียนรูู้้  [Download]
  สร. 3 (ภาษาไทย)  [Download]
  สร. 3 (ภาษาอังกฤษ)  [Download]
  สร. 5 (ภาษาไทย)  [Download]
  สร. 5 (ภาษาอังกฤษ)  [Download]
  สร. 2 (ภาษาไทย), สร. 2 (ภาษาอังกฤษ)  [Download]
  สร. 2 (ภาษาอังกฤษ)  [Download]
  แบบสำรวจวิชาสอบ  [Download]
  แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %  [Download]
  บันทึกการนิเทศการสอน  [Download]
  วิธีการปฏิบัติงานวัดผล  [Download]
  วิธีการเขียนเอกสารส่งผลการสอบแก้ 0, ร, มส, เรียนซ้ำ ส่งงานวัดผล  [รายละเอียด]
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  [Download]
  สถิติผลการสอบรายวิชา  [Download]
  แผนภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา   [Download]
  แบบบันทึกการแก้คุณลักษณะอันพึงประสงค์  [Download]
 

☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ เอกสารประจำชั้น แบบฟอร์มต่างๆ


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : เอกสารประจำชั้น แบบฟอร์มต่างๆ

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook