เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ตัวอย่างงานวิจัย » งานวิจัยในชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

งานวิจัยในชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 1 ต.ค. 2559 13:58:06 น. เข้าชม 167580 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
งานวิจัยในชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ตัวอย่างงานวิจัย ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
งานวิจัยในชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์งานวิจัยในชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 (5 บท) 

 ผลการพัฒนาวินัยด้านการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิขาคอมพิวเตอร์ 

การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ตัวอย่างงานวิจัยวิชาคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html

 

 
 
 

 

 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) / วิทยานิพนธ์ ของ พิทักษ์ สวนดี
 
 
 
การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรมการนำเสนอสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์
 
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยีรายวิชา ง40204 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรพงษ์ เถาว์ชาลี
 
 
 
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น / วิทยานิพนธ์ ของ อนันต์ คลองคล้อย 
 
 
 
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ พื้นฐานเรื่องการทำงานของอุปกรณ์รับข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอนปลายตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิพัฒน์ ปุยพลทัน
 
 
 
การสร้างบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน / วิทยานิพนธ์ ของ ชาตรี มูลชาติ
 
 
 
การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโปรแกรมตารางการทำงานเบื้องต้นตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / วิทยานิพนธ์ ของ สท้าน วารี
 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการวัดภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ความเข้าใจในการใช้ระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์และเจตคติ ต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ สนั่น แสงโทโพธิ์
 
 
 
เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีระพงษ์ วงศ์สุวรรณ
 
 
 
เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อดุลย์ รัตนเมธางกูร
 
 
 
เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร / วิทยานิพนธ์ ของ พนิต ศรีประดิษฐ์
 
 
 
ปัจจัยที่ทำให้เกิดเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัชรี คำแพงศรี
 
 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี / วิทยานิพนธ์ ของ สายฝน ค้าขาย
 
 
 
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในโรงเรียนปฏิรูป การศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิฆเนศ แสงนา
 
 
 
ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในวิทยาลัยเทคนิคนครพนม / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา
 
 
 
ผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายที่มีรูปแบบต่างกันในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความถนัดในการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ นราธิป บุญรมย์
 
 
ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
 
 
 
สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ พื้นฐานโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2544 [electronic resource] / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มานี สาตะรักษ์
 
 
 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องระบบ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นรินทร์ พันธุ์ครู
 
 
 
 
การดำเนินงานจัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษาโรงเรียน ปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สานิตย์ ศรีโพธิ์วัง
 
 
 
เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของครูประถมศึกษาในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดยโสธร / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จุฑารัตน์ บูราณ
 
 
 
ปัจจัยที่ทำให้เกิดเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัชรี คำแพงศรี
 
 
 
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในโรงเรียนปฏิรูป การศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิฆเนศ แสงนา
 
 
 
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับประถม ศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดอกแก้ว พานทอง
 
 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามรูปแบบการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริลักษณ์ โทพล
 
 
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540 / วิทยานิพนธ์ ของ ธิดารัตน์ พลพันธ์สิงห์
 
 
 
การติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดพาณิชยการเทคโนโลยี / วิทยานิพนธ์ ของ สุรวุฒิ ธูปทอง
 
 
 
 
 การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ภาคปกติ ระดับอนุปริญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์ ปีการศึกษา 2541 [electronic resource] / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพเนตร ปาสานำ
 
 
 
 การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับอนุปริญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์ ปีการศึกษา 2541 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพเนตร ปาสานำ

☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ตัวอย่างงานวิจัย


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ตัวอย่างงานวิจัย

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook