เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » โครงการ » รวมโครงการ กว่า 400 โครงการ เยอะมาก มีทุกกิจกรรม (แก้ไขได้)

รวมโครงการ กว่า 400 โครงการ เยอะมาก มีทุกกิจกรรม (แก้ไขได้)

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 1 ต.ค. 2559 13:48:34 น. เข้าชม 169513 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
รวมโครงการ กว่า 400 โครงการ เยอะมาก มีทุกกิจกรรม (แก้ไขได้)
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : โครงการ ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
รวมโครงการ กว่า 400 โครงการ เยอะมาก มีทุกกิจกรรม (แก้ไขได้)
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! รวมโครงการ กว่า 400 โครงการ เยอะมาก มีทุกกิจกรรม (แก้ไขได้)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! ไฟล์โครงการต่างๆกว่า 400 โครงการ (สามารถแก้ไขไฟล์ได้)

ดาวน์โหลด เอกสารรายละเอียดโครงการโรงเรียน 17 โครงการ

โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียน คลิกที่นี่

โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของผู้เรียน คลิกที่นี่

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คลิกที่นี่

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล คลิกที่นี่

โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียน คลิกที่นี่

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต คลิกที่นี่

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คลิกที่นี่

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา คลิกที่นี่

โครงการที่ 9 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน คลิกที่นี่

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คลิกที่นี่

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ คลิกที่นี่

โครงการที่ 12 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คลิกที่นี่

โครงการที่ 13 โครงการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คลิกที่นี่

โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น คลิกที่นี่

โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน คลิกที่นี่

โครงการที่ 16 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกที่นี่

โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม คลิกที่นี่

หมายเหตุ ; สามารถนำไปสั่งพิมพ์ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในสัญญายืมเงินของโรงเรียนได้ ..

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

1. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ระดับเขต

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

3. โครงการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2554

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

6. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการถ้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน

7. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สพป.สป.2

 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกผังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

8. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและเศรษฐกิจพอเพียง

9. โครงการประกวดโครงงานนักเรียนจิตอาสา  "

10. โครงการลูกเสือคุณธรรม

 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 

11. โครงการสร้างความเสมอภาค

12. โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้วยโอกาส

13. โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว สพป.สมุทรปราการ เขต 2

14. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

 

15. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

16.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

18. โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

19. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

20. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวันครู  ประจำปี 2555

22. โครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2555

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

24. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ

25. โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลฯ ประจำปี 2555

26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ 5 กลุ่มโรงเรียน

27. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารจัดการศึกษาประจำเดือน

28. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อม สพป.สมุทรปราการ เขต 2

29. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สพป.สมุทรปราการและสถานศึกษา

30. โครงการประชุมชี้แจงและติดตามผลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555

31. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2555

32. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ สพป.สป.2 สู่มาตรฐาน

33. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ

34. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของสถานศึกษา

35. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินและพัสดุ

36. โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

37. โครงการตรวจสอบภายใน

38. โครงการติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

39. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียน

40. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

41. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลักสูตรวิจัยและพัฒนา ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ "Area of Excellence ระยะที่ 3"

42. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

43. โครงการนิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา

44. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาการศึกษา สพป.สป.2

 

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ

 

45. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.3 และ ม.2

46. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

47. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

48. โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู

49. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก

50. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

51. โครงการรักษ์ภาษาไทย

52. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต

53. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2555

54. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

55. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

56. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2555

57. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 (สร้างภูมิคุ้มกันก่อนวัยเสี่ยง)

58. โครงการสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

59. โครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัยโดยผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้

60. โครงการนิเทศแนวใหม่

61. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันพาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science)

62. โครงการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

63. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

64. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

65. โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนด้านงานอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

66. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

67. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

68. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน

69. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

70. โครงการขยายผลการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

71. โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย สพป.สป.2

72. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : สาระเศรษฐศาสตร์ สพป.สป.2

73 โครงการขยายผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

74. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการและพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผล

 

 

รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ที่ 1

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

2. โครงการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องนักเรียนชั้น ป.6

3. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

5. โครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและอนามัยนักเรียนโดยกระบวนการวิจัย

8. โครงการพัฒนาโรงเรียนนำร่องเตรียมพร้อมสู่อาเซียน

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

10. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนสังกัด สพป.สป.2

 

กลยุทธ์ที่ 2

 

11. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่แบบอย่างและส่งเสริมวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

12. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม : ธรรมจารีสมุทรปราการ 2

13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานักเรียนติตอาสาชุมชน

14. โครงการลูกเสือคุณธรรมนำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด 

 

กลยุทธ์ที่ 3

 

15. โครงการสร้างความเสมอภาคการศึกษาภาคบังคับ

16. โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

 

กลยุทธ์ที่ 4

 

17. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

18. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ โครงการ


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : โครงการ

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook