หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา ป่า นา เล”

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา ป่า นา เล”

โพสต์โดย : direkrit เมื่อ 25 ส.ค. 2561 10:33:20 น. อ่าน 211 ตอบ 1

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย         นางอุไรย์  เพ็งแก้ว

หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเขาชัยสน 

                    อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ปีที่ดำเนินการ    2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และ  (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  เทศบาลตำบลเขาชัยสน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 97 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่องเมืองหนังโนรา  อู่นาข้าว  เล่มที่ 2 เรื่องพราวน้ำตก  แหล่งนกน้ำ เล่มที่ 3 เรื่องทะเลสาบงาม  เขาอกทะลุ  และเล่มที่ 4 เรื่องน้ำพุร้อน  อัยยะ! พัทลุง (2) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 12 แผน เวลา 12 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ การทดสอบค่าที (t-test  dependent)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.   ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เล่มที่ 1  เรื่องเมืองหนังโนรา  อู่นาข้าว  มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ 83.57/84.86 เล่มที่ 2 เรื่องพราวน้ำตก  แหล่งนกน้ำ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.57/84.29 เล่มที่ 3 เรื่องทะเลสาบงาม  เขาอกทะลุ  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.86/83.71 และ เล่มที่ 4 เรื่องน้ำพุร้อน  อัยยะ! พัทลุง มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.21/85.73  ประสิทธิภาพโดยรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 4 เล่ม เท่ากับ 83.67/84.29  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.   ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ การใช้ภาษา และส่งเสริมคุณธรรม  ( = 4.69, 4.53) และนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน คือ การวัดและประเมินผล ด้านเนื้อหา  และด้านการพิมพ์ ภาพ  และรูปเล่ม  ( = 4.50, 4.48, 4.40)  ตามลำดับ  

RE : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา ป่า นา เล”

ขอบคุณมากครับ

ตอบโดย : Admin เมื่อ 31 ส.ค. 2561 22:50:39 น. ตอบคำถาม


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook