หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โพสต์โดย : direkrit เมื่อ 25 ส.ค. 2561 10:31:25 น. อ่าน 132 ตอบ 2

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการสอน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “อาณาจักรสุโขทัย”

                    เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชื่อผู้ศึกษา       นางอุไรย์  เพ็งแก้ว

ตำแหน่ง         ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  เทศบาลตำบล

                     เขาชัยสน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

ปีที่วิจัย 2560

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “อาณาจักรสุโขทัย”  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (2) สร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “อาณาจักรสุโขทัย” วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ตามเกณฑ์ 80/80 (3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “อาณาจักรสุโขทัย”  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ (4) ประเมินรูปแบบการสอน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “อาณาจักรสุโขทัย”  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) รูปแบบการสอน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อาณาจักรสุโขทัย” จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่องรุ่งอรุณที่สุโขทัย  เล่มที่ 2 เรื่องสังคมวัฒนธรรมสุโขทัย  และเล่มที่ 3 เรื่อง บุคคลสำคัญสร้างสรรค์วัฒนธรรม  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสอน จำนวน 12 แผน รวม 15 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละ  และค่าที  (t – test

 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน  พบว่าประกอบด้วยข้อมูลในด้าน 1) การพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  2) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  4) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  5) การส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อาณาจักรสุโขทัย”  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และสร้างชิ้นงานด้วยทักษะกระบวนการกลุ่มในลักษณะ Active Leaning

 

           2.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “อาณาจักรสุโขทัย” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ประกอบด้วยรูปแบบการสอน 5 ขั้นตอน  ได้แก่  1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Lead – in)  2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม (Group)  3) ขั้นนำเสนอผลงานร่วมกัน (Present)  4) ขั้นสรุปผลและประเมินผล (Sum up and Evaluate)  และ 5) ขั้นนำไปใช้  (Apply) รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพโดยรวม E1/E2  เท่ากับ 87.12/ 87.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

           3. ผลการใช้รูปแบบการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “อาณาจักรสุโขทัย”  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

           4. ผลการประเมินรูปแบบการสอน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  “อาณาจักรสุโขทัย” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30

RE : การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เล่นเกมออนไลน์ได้จากมือถือผ่านเกมออนไลน์ที่อยู่ในแอพมากมายที่เรามีให้บริการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ballinw

ตอบโดย : jason Ballinw เมื่อ 14 พ.ค. 2562 05:23:22 น. ตอบคำถาม

RE : การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เกมดีๆ หาเล่นได้ง่ายๆ

เกมสล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต2019ดีๆ

https://www.slot1234.com/reward


ตอบโดย : slotslotonline เมื่อ 4 มิ.ย. 2562 14:45:26 น. ตอบคำถาม


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook