หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องพฤติกรรมทางเพศ

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องพฤติกรรมทางเพศ

โพสต์โดย : นายอิสมาแอ มาหามะ เมื่อ 19 ส.ค. 2561 09:39:23 น. อ่าน 766 ตอบ 3

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการใช้ชุดการเรียน  เรื่อง  พฤติกรรมทางเพศ  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้วิจัย        นายอิสมาแอ  มาหามะ    ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

ปีการศึกษา    2560

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  เรื่อง  พฤติกรรมทางเพศ  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2  ด้วยชุดการเรียน  เรื่อง  พฤติกรรมทางเพศ  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียน  เรื่อง  พฤติกรรมทางเพศ  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 35 คน  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้วิธีการจับสลากใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  จำนวน แผน  

2) ชุดการเรียน  เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ  จำนวน  3  เล่ม  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  จำนวน  40  ข้อ 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อชุดการเรียน  เรื่อง

พฤติกรรมทางเพศ  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  จำนวน 12 ข้อ 

           ผลการวิจัยพบว่า

           1.  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  เรื่อง  พฤติกรรมทางเพศ  โดยใช้วิธีสอน

แบบ SQ4R  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.82/82.50   เมื่อเทียบ  กับเกณฑ์ตั้งไว้  ปรากฏว่า  ชุดการเรียน  เรื่อง  พฤติกรรมทางเพศ  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้

          2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียน  เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ  โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียน  เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ  

โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

RE : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องพฤติกรรมทางเพศ

ขอบคุณมากครับ

ตอบโดย : Admin เมื่อ 31 ส.ค. 2561 22:50:17 น. ตอบคำถาม

RE : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องพฤติกรรมทางเพศ

เว็บไซต์ให้บริการหวยออนไลน์ ที่ทันสมัยอันดับ 1ในเมืองไทย ยืนยันการจ่ายจริง ไม่มีโกง พร้อมด้วยหวยมากมายรูปแบบที่มีให้ท่านเลือกแทงได้แล้วแต่ตัวคุณเอง ต้องหวยออนไลน์ที่เว็บนี้แห่งเดียว

ตอบโดย : bambamm22 เมื่อ 3 เม.ย. 2562 13:43:21 น. ตอบคำถาม

RE : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องพฤติกรรมทางเพศ

https://www.live22easy.com/ 


สล็อตออนไลน์ ต้อง live22

ตอบโดย : slotxo777 เมื่อ 4 เม.ย. 2562 15:42:46 น. ตอบคำถาม


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook