หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพสต์โดย : ฟารีดะห์ โตะนาฮุง เมื่อ 16 ส.ค. 2561 22:00:30 น. อ่าน 822 ตอบ 1

ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  
                         โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
ผู้จัดทำ : นางฟารีดะห์  โตะนาฮุง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
                         องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ปีการศึกษา : 2560
บทคัดย่อ
การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีต่อการเรียนโดยชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 20 คน  ผ่านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์   ระยะเวลา 10 สัปดาห์  จำนวน 24 ชั่วโมง   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์   แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบค่าที (t - test) 
ผลการศึกษา
1.  ชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.97/83.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80 / 80
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์   ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

RE : รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ขอบคุณมากครับ

ตอบโดย : Admin เมื่อ 31 ส.ค. 2561 22:51:03 น. ตอบคำถาม


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook