หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » รายงานผลการใช้ชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเขาตูม

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเขาตูม

โพสต์โดย : จารุวรรณ์ รัตนหิรัญ เมื่อ 13 ส.ค. 2561 20:58:00 น. อ่าน 245 ตอบ 1

ชื่อผลงาน    :     รายงานผลการใช้ชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์                  

                         เกี่ยวกับโรคติดต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนบ้านเขาตูม

ผู้จัดทำ          :     นางจารุวรรณ์  รัตนหิรัญ

หน่วยงาน   :     โรงเรียนบ้านเขาตูม  สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ปีการศึกษา  :     2559

บทคัดย่อ

                การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  โรงเรียนบ้านเขาตูม  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการเรียนโดยชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านเขาตูม  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 29 คน  ผ่านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ ด้วยชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ  ระยะเวลา 10 สัปดาห์  จำนวน 24 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ และ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (X-bar)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และทดสอบค่าที (t - test)

ผลการศึกษา

                1.  ชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ       มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.02/84.04  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 / 80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ หลังเรียนด้วยชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ สูงกว่าก่อนเรียน  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ ของนักเรียนอยู่ในระดับมา

RE : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคติดต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเขาตูม

ขอบคุณครับ

ตอบโดย : Admin เมื่อ 2 พ.ย. 2561 10:53:17 น. ตอบคำถาม


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook