หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » รายงานผลการใช้ชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

โพสต์โดย : สูไฮลา ยะมะซิ เมื่อ 13 ส.ค. 2561 14:09:47 น. อ่าน 960 ตอบ 0

ชื่อผลงาน    :     รายงานผลการใช้ชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิด

                         วิเคราะห์ ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

ผู้จัดทำ          :     นางสูไฮลา  ยะมะซิ

หน่วยงาน   :     โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหาร

                         ส่วนจังหวัดปัตตานี

ปีการศึกษา  :     2560

บทคัดย่อ

                การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการเรียนโดยชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย   กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 27 คน  ผ่านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ด้วยชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ระยะเวลา 8 สัปดาห์  จำนวน 22 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ ชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบค่าที (t - test)

ผลการศึกษา

                1.  ชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.97/83.09  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80 / 80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนด้วยชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  สูงกว่าก่อนเรียน  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook