097-3049990

Search

Products meeting the search criteria

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551 วิทยาศาสตร์ ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551 วิทยาศาสตร์ ม.3

รายละเอียด :แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนประกอบด้วย(1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา กิจกรรมการจัดกา..

285 บาท

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551 วิทยาศาสตร์ ม.3 Backward Design

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551 วิทยาศาสตร์ ม.3 Backward Design

รายละเอียด :แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนประกอบด้วย(1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา กิจกรรมการจัดกา..

285 บาท

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)
aaa