หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดย ใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ Co – op Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดย ใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ Co – op Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์โดย : นางสุภาพร มาศงามเมือง เมื่อ 11 ก.พ. 2563 06:56:21 น. อ่าน 238 ตอบ 0

ชื่อผลงาน    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดย

                   ใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ  Co – op  Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา       :  นางสุภาพร  มาศงามเมือง     ตำแหน่ง ครู     วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

                  โรงเรียนบัวลาย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา   :  2561

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ Co – op  Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์การศึกษา  คือ  1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ

Co – op  Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ  Co – op  Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ Co – op  Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ  Co – op  Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2  โรงเรียนบัวลาย  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  256จำนวน  28  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  1)  แบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ Co – op  Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 7 เล่ม 2)  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 แผน 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 1 ชุด และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ Co – op 

Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 1 ชุด สถิติที่ใช้  คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ค่า t-test  (Dependent  sample)

 

           ผลการศึกษาพบว่า

               1.  แบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ Co – op  Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.80/84.38  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

               2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ  Co – op  Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ  Co – op  Co – op กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.6886

               4นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ  Co – op  Co – op กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.52  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  2.64

 

ข่าว ล่าสุด

facebook