หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วย HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วย HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์โดย : ratchanawee เมื่อ 22 มิ.ย. 2562 05:12:05 น. อ่าน 67 ตอบ 0

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง  การเขียนเว็บเพจด้วย  HTML 

                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

ผู้ศึกษา               นายราชนาวี   อุทุมมา

โรงเรียน             โรงเรียนบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

ปีที่พัฒนา            2561

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง  การเขียนเว็บเพจด้วย  HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ   (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 จำนวน  6  ห้องเรียน   จำนวนนักเรียน 121  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ได้มาโดย  การสุ่มแบบกลุ่ม  (Clusters  Sampling)  จำนวนนักเรียน 36  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชนิด ประกอบด้วย  (1)  แบบฝึกทักษะเรื่อง  การเขียนเว็บเพจด้วย  HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน  7  ชุด  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประกอบแบบฝึกทักษะการเขียนเว็บเพจด้วย  HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน 7  แผน 14 ชั่วโมง (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยากอยู่ที่  0.30 – 0.53  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ที่   0.26 – 0.66   (4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี  ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  จำนวน 15 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)   ค่าความยาก (p)   ค่าอำนาจจำแนก (r)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และค่า t-test (Dependent Sample)    ผลการพัฒนาสรุปได้ดังนี้

           1.  แบบฝึกทักษะเรื่อง  การเขียนเว็บเพจด้วย  HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.87/84.91  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80     ที่ตั้งไว้

             2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง  การเขียนเว็บเพจด้วย  HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าเท่ากับ 0.759  แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.759  หรือคิดเป็นร้อยละ 75.90 

            3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง  การเขียนเว็บเพจด้วย  HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook