หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์โดย : ณัฐธยา เมื่อ 6 ก.พ. 2562 17:22:34 น. อ่าน 92 ตอบ 0

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

           กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล

วัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 33 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่ม 2 แบบ โดยลำดับแรกใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยเป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่อยู่รวมกันเป็นห้องเรียนภายในห้องเรียนเดียวกัน หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน 7 เล่ม แล้วนำมาทดสอบและทดลองรวมถึง  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ โดยตั้งเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อโดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก(p) อยู่ระหว่าง 0.36-0.79 ค่าอำนาจจำแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.25-0.74 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 และใช้การทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มไม่อิสระกัน (t-test แบบ Dependent Sample) ด้วยสถิติ Paired Samples Statistics (3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.52 - 0.79 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.753 จำนวน 20 ข้อ

                ผลการวิจัยพบว่า

(1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.17/81.97 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้                

(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย         การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                (3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็น 4.32 คะแนน ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ มีระดับความพึงพอใจมาก

 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook