หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

โพสต์โดย : กูอ๊ะหวัน บิสนุม เมื่อ 13 ส.ค. 2561 14:05:27 น. อ่าน 642 ตอบ 0

ชื่อผลงาน    :     รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

ผู้จัดทำ          :     นางสาวกูอ๊ะหวัน  บิสนุม

หน่วยงาน   :     โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                       

                         องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ปีการศึกษา  :     2559

บทคัดย่อ

                การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์   2) เพื่อเปรียบเทียบ ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนโดยชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 27 คน  ผ่านการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์   ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ระยะเวลา 8 สัปดาห์  จำนวน 24  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์   แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์   และ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (X-bar)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบค่าที (t - test)

ผลการศึกษา

                1.  ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.00/84.09  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80 / 80

                2.   ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์   หลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  สูงกว่าก่อนเรียน  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก

 


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook