หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » ชุดกิจกรรมการปั้นกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชุดกิจกรรมการปั้นกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

โพสต์โดย : สุณีวาตี สามะ เมื่อ 12 ส.ค. 2561 18:23:57 น. อ่าน 1295 ตอบ 0

ชื่อผลงาน   :    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการปั้นกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ผู้จัดทำ       :    นางสาวสุณีวาตี  สามะ

หน่วยงาน   :    โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา  :    2559

บทคัดย่อ

            รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการปั้นกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการปั้นกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่
2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี   2) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่
2
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมการปั้นกระดาษ

            กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2559
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชุดกิจกรรมการปั้นกระดาษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2559
  รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา

            ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์
โดยการจัดกิจกรรมการปั้นกระดาษโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.35  คิดเป็นร้อยละ 86.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 75) และมีนักเรียนร้อยละ 100 ได้คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป

 


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook