หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเขาตูม

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเขาตูม

โพสต์โดย : robee เมื่อ 12 ส.ค. 2561 17:57:32 น. อ่าน 366 ตอบ 0

ชื่อผลงาน    :     รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนบ้านเขาตูม

ผู้จัดทำ          :     นางสาวณูรีซัน  บาเอะ

หน่วยงาน   :     โรงเรียนบ้านเขาตูม  สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ปีการศึกษา  :     2559

บทคัดย่อ

                การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านเขาตูม  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียน   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ที่มีต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์     กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนบ้านเขาตูม  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 31 คน  ผ่านการพัฒนา ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์    ด้วยชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 8 สัปดาห์  จำนวน 24 ชั่วโมง   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์    แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  และ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (X-bar)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบค่าที (t - test)

ผลการศึกษา

                1.  ชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.99/82.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80 / 80

                2.   ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05     3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์    ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook