หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์แบบหมวกหกใบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์แบบหมวกหกใบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

โพสต์โดย : robee เมื่อ 12 ส.ค. 2561 14:35:56 น. อ่าน 1101 ตอบ 0

ชื่อผลงาน    :     รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดแบบหมวกหกใบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

ผู้จัดทำ          :     นางสาวมาดีหะห์  สาแล๊ะ

หน่วยงาน   :     โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ปีการศึกษา  :     2559

บทคัดย่อ

                การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดแบบหมวกหกใบ      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดแบบหมวกหกใบ     2) เพื่อเปรียบเทียบ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดแบบหมวกหกใบ    3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดแบบหมวกหกใบ     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 28 คน  ผ่านการพัฒนา ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดแบบหมวกหกใบ   ระยะเวลา 8 สัปดาห์  จำนวน 24 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดแบบหมวกหกใบ    แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  และ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดแบบหมวกหกใบ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (X-bar)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบค่าที (t - test)

ผลการศึกษา

                1.  ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดแบบหมวกหกใบ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.01/84.05  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80 / 80

                2.   ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดแบบหมวกหกใบ สูงกว่าก่อนเรียน  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ต่อการเรียนโดยชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดแบบหมวกหกใบ อยู่ในระดับมากที่สุด

 


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook