หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องพักผู้อำนวยการ » การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

โพสต์โดย : supasit เมื่อ 13 มี.ค. 2561 02:40:28 น. อ่าน 588 ตอบ 0

ชื่อผลงาน      การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕

                  (วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

ชื่อผู้วิจัย         นายสุภาษิต   กัณฐสุทธิ์

หน่วยงานที่สังกัด    เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา       ๒๕๖๐

 

บทคัดย่อ

          การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง โดยขอบข่ายการประเมินแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต 2) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ประชากรที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) จำนวน ๒๒ คน นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๔๗ คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๑๘  คน รวมประชากรที่ศึกษาทั้งสิ้นจำนวน ๓๘๗  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) จำนวน ๒๒ คน เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่โดยเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน ๒๔ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน ๒๑ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน ๒๗ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน ๒๙ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน ๒๔ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  ๒๒  คน รวมนักเรียน จำนวน ๑๔๗ คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) จำนวน ๑๔๐ คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และใช้เกณฑ์การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) รวมกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะครูบุคลากรนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๓๐๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี ๒ ฉบับ คือ ๑) เป็นแบบประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕      (วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ของคณะครูบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยขอบข่ายการประเมินแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต  ๒) แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะครูบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

ผลการประเมิน พบว่า คณะครูบุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) มีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินโดยภาพรวมพบว่า ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกด้านโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาล ๕(วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ของคณะครูบุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะครูบุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) ที่มีต่อโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด   

 

 


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook