หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

โพสต์โดย : py_sa เมื่อ 25 ก.พ. 2561 15:19:34 น. อ่าน 551 ตอบ 0

รายงาน           ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ผู้รายงาน         นายวิเชียร  นวนมุสิก

ปีการศึกษา       2560

 บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 28 คน ที่ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กแสดงออกถึงความคิดอเนกนัย ประกอบไปด้วย ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ มีจำนวน 10 กิจกรรม แบบทดสอบเพื่อวัดประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน มี 2 กิจกรรม  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยได้ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ก่อนนำผลการสอนมาวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติที    (t-test)       

                                                                    ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.60/81.33 สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

          2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์   แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.41


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook