หน้าแรก » ผลงานทางวิชาการ » รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง วิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง วิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์โดย : ครูนภาภรณ์ เมื่อ 2 ม.ค. 2561 14:37:44 น. เข้าชม 22 ครั้ง

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง  วิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ชื่อเรื่อง                               รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง 

                                          วิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)

                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ชื่อผู้วิจัย                      นางนภาภรณ์  บุญเย็น

ตำแหน่ง                      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

        โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ปีที่วิจัย                        2559

 

บทคัดย่อ

 

                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง รายวิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง วิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง วิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน       ต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง วิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน         บ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)  ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 26 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

                      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง วิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 5 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง วิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง วิชานาฏศิลป์ 2       ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากรายข้อตั้งแต่  0.27 ถึง  0.77 มีอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.33 ถึง  0.73  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี             ต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง วิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  จำนวน 15 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.76

 

                      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า                 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล

                      ผลการวิจัยพบว่า

                            1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง รายวิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.40/ 83.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  80/80 

                      2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง รายวิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.69  แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.69 หรือคิดเป็นร้อยละ 69

                   3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  นาฏศิลป์พื้นเมือง รายวิชานาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 17.65 และ    ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 44.13

                  4.นักเรียนที่เรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง รายวิชา        นาฏศิลป์ 2 ศ22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                    มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ผู้สนับสนุน
GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
ข่าวครูเกี่ยวกับครู คลิก ►
   
แจกฟรีใบงาน สื่อการสอน งานวิจัย แผนการสอน คลิก ►
 

***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน กดไลค์ให้ด้วยนะครับ***

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

สื่อ ผลงานทางวิชาการ

ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook
Please disable Adblock!